V první řadě je důležité vysvětlit tři základní pojmy, kterými jsou –
Etika –jedná se o vědní disciplínu zkoumající vznik, vývoj a funkci morálky, mravní význam a vztah člověka ke světu.
Etiketa –jedná se o soustavu pravidel a zvyklostí, které upravují společenské chování ve společenském životě, ale také v pracovním styku.
Podnikatelská etika –jedná se o vědní disciplínu, kterou lze definovat jako pokus o zjišťování odpovědností a etických závazků podnikatelů. Obsahuje tedy zejména morální principy a standardy, dle kterých by se mělo řídit podnikatelské chování.
panáčci a etika

Zásady podnikatelské etiky:

 1. Dobrovolně dodržovat zákony – bez donucování a respektování úmyslu zákonodárce
 2. Zachovávat důvěryhodnost – jedná se o udržení informací důvěrného charakteru v tajnosti
 3. Vyhýbat se střetům zájmu – předcházet rozporu mezi osobním zájmem zaměstnance a zájmem podniku
 4. Věnovat práci potřebnou péči – vykonávat pracovní povinnosti na profesionální úrovni
 5. Jednat v dobré víře – dodržet sliby, plnit smlouvy, používat poctivé obchodní praktiky
 6. Být si vědom odpovědnosti – pečovat řádně o svěřené prostředky a plnit pečlivě zadané úkoly

Aby podnikatelský subjekt mohl úspěšně plnit své náročné poslání v zájmu uspokojení svých zákazníků a trvale prosperovat, musí respektovat kodexy etiky podnikání. Podnikatelská etika se týká dosahování správného, dobrého chování v lidském jednání v kontextu s podnikáním. Etické chování není v rozporu s úspěšným, ziskovým podnikáním, ale způsobem jak dosahovat zisku etickým chováním podnikatelů a jejich partnerů.
cíle a pokyny


</div>

<h3>
	Oblasti porušování etiky:</h3>
<p>Ø  V nedodržování termínu sjednaných plateb<br />
Ø  Serióznost, resp. neserióznost v nabídkovém řešení (porušování termínů)<br />
Ø  Dodržování slibů a závazků, porušování smluv<br />
Ø  Poskytování pravdivých informací (reklama)<br />
Ø  Porušování kvality spolupráce s partnery<br />
Ø  Respektování zájmů partnerů<br />
Ø  Zachování důvěryhodnosti informací<br />
Ø  Dodržování sjednaných cen<br />
Ø  Placení daní z příjmu, sociální a zdravotní pojištění pro zaměstnance<br />
Ø  V důsledku porušování vznikají firmě výdaje. Podnikatelská etika se stává jejich podnikovou filozofií zejména při tvorbě dlouhodobé prognózy a strategie podniku – udržet si zákazníky a dosahovat trvalé prosperity.<br />
 </p>

      <div class=
Podnikatelská etika a její význam
Ohodnoťte příspěvek
1200x628-1521537680.png