V první řadě je důležité vysvětlit tři základní pojmy, kterými jsou –
Etika –jedná se o vědní disciplínu zkoumající vznik, vývoj a funkci morálky, mravní význam a vztah člověka ke světu.
Etiketa –jedná se o soustavu pravidel a zvyklostí, které upravují společenské chování ve společenském životě, ale také v pracovním styku.
Podnikatelská etika –jedná se o vědní disciplínu, kterou lze definovat jako pokus o zjišťování odpovědností a etických závazků podnikatelů. Obsahuje tedy zejména morální principy a standardy, dle kterých by se mělo řídit podnikatelské chování.
panáčci a etika

Zásady podnikatelské etiky:

  1. Dobrovolně dodržovat zákony – bez donucování a respektování úmyslu zákonodárce
  2. Zachovávat důvěryhodnost – jedná se o udržení informací důvěrného charakteru v tajnosti
  3. Vyhýbat se střetům zájmu – předcházet rozporu mezi osobním zájmem zaměstnance a zájmem podniku
  4. Věnovat práci potřebnou péči – vykonávat pracovní povinnosti na profesionální úrovni
  5. Jednat v dobré víře – dodržet sliby, plnit smlouvy, používat poctivé obchodní praktiky
  6. Být si vědom odpovědnosti – pečovat řádně o svěřené prostředky a plnit pečlivě zadané úkoly

Aby podnikatelský subjekt mohl úspěšně plnit své náročné poslání v zájmu uspokojení svých zákazníků a trvale prosperovat, musí respektovat kodexy etiky podnikání. Podnikatelská etika se týká dosahování správného, dobrého chování v lidském jednání v kontextu s podnikáním. Etické chování není v rozporu s úspěšným, ziskovým podnikáním, ale způsobem jak dosahovat zisku etickým chováním podnikatelů a jejich partnerů.
cíle a pokyny

Oblasti porušování etiky:

Ø  V nedodržování termínu sjednaných plateb
Ø  Serióznost, resp. neserióznost v nabídkovém řešení (porušování termínů)
Ø  Dodržování slibů a závazků, porušování smluv
Ø  Poskytování pravdivých informací (reklama)
Ø  Porušování kvality spolupráce s partnery
Ø  Respektování zájmů partnerů
Ø  Zachování důvěryhodnosti informací
Ø  Dodržování sjednaných cen
Ø  Placení daní z příjmu, sociální a zdravotní pojištění pro zaměstnance
Ø  V důsledku porušování vznikají firmě výdaje. Podnikatelská etika se stává jejich podnikovou filozofií zejména při tvorbě dlouhodobé prognózy a strategie podniku – udržet si zákazníky a dosahovat trvalé prosperity.